KARBON Stanisław Drągowski

MATERIAŁY BUDOWLANE

OPAŁ NAWOZY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94WE (dalej: RODO), informujemy:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Administratorem Pana/Pani danych jest KARBON STANISŁAW DRĄGOWSKI, hurtownia- sklep i sklep internetowy materiałów budowlanych, opału i nawozów
z siedzibą w: 16-060 Zabłudów, ul. Sikorskiego 7
Dane do kontaktu z Administratorem to adres: 16-060 Zabłudów, ul. Sikorskiego 7,
telefon: 85 7188184, 660476550, 600371971, adres mailowy: biuro@karbon-sd.pl

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas nawiązywania współpracy, przy złożeniu zamówienia, podczas rejestrowania się w naszym sklepie internetowym lub na portalach ogłoszeniowych i sprzedażowych, a także później w związku z dokonywanymi transakcjami.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO przede wszystkim w celu realizacji i rozliczenia umów sprzedaży towarów i usług, umowy o współpracy lub podjęciem działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia w tym do:
- realizacji zamówień, wystawienia faktur, rozpatrywania reklamacji , przekazywania informacji handlowych
- przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych
- kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług
- monitorowania jakości świadczonych usług
- marketingu usług własnych i promowania działalności firmy i nowych inicjatyw wśród klientów
- wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych, ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, min.: windykacja należności, weryfikacji wiarygodności płatniczej, prowadzenie postępowań sądowych, przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie firmy poprzez monitoring wizyjny.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (np. dochodzenie roszczeń, weryfikacja kontrahentów w rejestrach publicznych, kontakt z kontrahentami, przetwarzanie danych dla celów marketingowych)
oraz na podstawie Pani/Pana zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Pani/Panem, a Administratorem.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych:
- imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach: NIP PESEL, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego
- informacje przekazywane nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych
- informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym adresy IP, z których Internauci odwiedzają nasze strony internetowe i aplikacje
- dane profilowe w przypadku utworzenia przez użytkownika administrowanego przez nas profilu lub konta, włączając w to nazwę użytkownika i hasło
- dane behawioralne tj. dane Pani/Pana zachowań, w tym: dokonywanych transakcji, reklamacji, historie korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profilach, na serwisach społecznościowych, naszych kontach na stronach osób trzecich
- dane osobowe pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organa administracji publicznej
Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania. Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?
Państwa dane przekazujemy:
- podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów min. firmom informatycznym obsługującym nasze systemy i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, firmom kurierskim,
-podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług, lub organizacji akcji marketingowych
-innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, min: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankową (w związku z dokonywanymi płatnościami),
podmiotom nabywającym od nas wierzytelności, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, księgowe czy podatkowe.
- dostęp do pani/Pana danych osobowych mają również upoważnieni pracownicy Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETRZYMYWAĆ PAŃSTWA DANE?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
- archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości - przez okres wskazany w odpowiednich przepisach - co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.
- dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie Pani/Pan zgodę.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- uzyskania od Administratora potwierdzenia, jakie przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopię
- żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
- żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że usunięcia danych nie zabraniają przepisy prawa.
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach
- przenoszenia danych
- wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz gdy: Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu
- cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę odwołać można korespondencyjnie lub drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres Administratora.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZY PAŃSTWA DANE PODLEGAJĄ ZAUTOMATYZOWANEMU PODEJMOWANIU DECYZJI, PROFILOWANIU?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. RODO.